توضیحات اضافهتوضیحات اضافهنوع میلگرد3 - جواز کسبتوضیحات اضافهنوع ورق1 - نوع و کانال فروشتوضیحات اضافه4 - وضعیت مالکیت6 - تامین کنندهسال اخذ جواز5 - وضعیت ترددتولیدات کارخانجاتنام صاحب جواز7 - نمایندگیتوضیحات اضافهواسطه ها و بازرگاناننام نماینده10 - شماره پرسشنامه8 - تمایل به همکاری با تولید کننده یا صاحب بار20 - نام پاسخگو9 - تمایل به همکاری با رامکو21 - سمت پاسخگو22 - وضعیت مصاحبه24 - کد پستی بنگاهتوضیحات اضافه26 - کدام محصولات در این بنگاه به فروش میرسد27 - مساحت بنگاه28 - تبلیغ ساینبورد25 - نام مدیر بنگاه29 - نام30 - آیا فروشگاه قابلیت نصب تابلو دارد31 - تعداد کارمندمتراژ انبار33 - وضعیت انبار34 - سیستم نرم افزار / صندوقتوضیحات اضافه37 - فعالیت فروش38 - نحوه ارتباط با مشتریانآدرس وبسایتتوضیحات اضافه38 - نام شبکه اجتماعیبارگزاری فایلCreated By (User)

No entries match your request.

توضیحات اضافهتوضیحات اضافهنوع میلگرد3 - جواز کسبتوضیحات اضافهنوع ورق1 - نوع و کانال فروشتوضیحات اضافه4 - وضعیت مالکیت6 - تامین کنندهسال اخذ جواز5 - وضعیت ترددتولیدات کارخانجاتنام صاحب جواز7 - نمایندگیتوضیحات اضافهواسطه ها و بازرگاناننام نماینده10 - شماره پرسشنامه8 - تمایل به همکاری با تولید کننده یا صاحب بار20 - نام پاسخگو9 - تمایل به همکاری با رامکو21 - سمت پاسخگو22 - وضعیت مصاحبه24 - کد پستی بنگاهتوضیحات اضافه26 - کدام محصولات در این بنگاه به فروش میرسد27 - مساحت بنگاه28 - تبلیغ ساینبورد25 - نام مدیر بنگاه29 - نام30 - آیا فروشگاه قابلیت نصب تابلو دارد31 - تعداد کارمندمتراژ انبار33 - وضعیت انبار34 - سیستم نرم افزار / صندوقتوضیحات اضافه37 - فعالیت فروش38 - نحوه ارتباط با مشتریانآدرس وبسایتتوضیحات اضافه38 - نام شبکه اجتماعیبارگزاری فایلCreated By (User)
فهرست